Cooking for Life

Cooking for Life

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 dd 1 januari 2022

Artikel 1. Identiteit en bedrijfsgegevens
Cooking for Life
Anja Hermanus-Schröder
06-11360332 | anja@cookingforlife.nl | www.cookingforlife.nl
ASN Bank NL44ASNB0781268052
KVK 73935611
BTW 242530941B01

Artikel 2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot leveren van diensten zoals het verzorgen van workshops en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Cooking for Life zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Cooking for Life komt tot stand door acceptatie van de offerte door middel van een handtekening van de klant. Aanvullende afspraken of extra werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 4. Betaling
a) Tenzij anders overeengekomen dient 100% van de offerteprijs 10 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst door Cooking for Life te zijn ontvangen.
b) Indien betaling binnen de in punt a) genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
c) Indien Cooking for Life een buitengerechtelijke en/of gerechtelijke incassoprocedure start, moeten de werkelijke kosten hiervan worden vergoed voor zover deze de hiervoor genoemde tarieven overstijgen.

Artikel 5. Annulering
Indien een klant een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen conform een percentage van het overeengekomen bedrag:
1. – 3 dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100%;
2. – 14 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%;
3. – Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%.
De klant is vrij om kosteloos iemand anders in de plaats te sturen als dit wordt doorgegeven aan Cooking for Life, mits deze klant acceptabel is voor Cooking for Life.

Artikel 6. Transportvergoeding en reiskosten
Cooking for Life hanteert een transportvergoeding van 30 eurocent per gereden kilometer tenzij anders overeengekomen en bevestigd in de overeenkomst. De reiskostenvergoeding is exclusief BTW.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
a) Alle door Cooking for Life geboden diensten worden met de grootste zorgvuldigheid voorbereid en aangeboden.
b) Deelnemers nemen op eigen initiatief deel aan de activiteiten. Indien de deelnemers niettemin schade, letsel of ander ongemak oplopen voor, tijdens of na de desbetreffende gevolgde activiteit blijft deze schade of ongemak geheel voor rekening en risico van de deelnemer. Cooking for Life wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake af.

Artikel 9. Beëindigen van de overeenkomst
a) Cooking for Life kan haar verplichtingen altijd opschorten of de overeenkomst opzeggen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of Cooking for Life haar verplichtingen niet kan na komen, bijvoorbeeld door overmacht wegens ziekte.
b) Cooking for Life kan de overeenkomst per direct opzeggen in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, beslaglegging, schuldsanering of overlijden.
c) De vorderingen die Cooking for Life heeft op haar opdrachtgever zijn na opzegging direct opeisbaar.
d) Cooking for Life is bij opzegging om wat voor reden dan ook geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Diensten op locatie
a) Ingeval Cooking for Life diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
b) Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 11a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
c) Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
d) Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Cooking for Life te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Cooking for Life.

Artikel 13. Ongeldige bepaling
Als een specifieke bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, dan blijven de andere bepalingen wel geldig. We zullen dan in overleg met u de ongeldige bepaling dusdanig wijzigen, zodat deze wel geldig is voor uw bepaalde opdracht.

Artikel 14. Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
a) Cooking for Life behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen.
b) Cooking for Life heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Cooking for Life te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.
c) Cooking for Life heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

Artikel 15. Termijnen van levering
Hoewel Cooking for Life zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Cooking for Life de diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Recht, geschillen en bevoegde rechter
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als er een geschil ontstaat, spreken we af dat we het eerst in onderling overleg proberen op te lossen. Als dit niet lukt, is de rechter bevoegd die bij ons vestigingsadres hoort.